ANUNT DE RECRUTARE A SASE POZITII DE MEMBRU IN CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL

HIDROELECTRICA  S.A.

 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,  Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara, a selectat compania TRANSEARCH International S.R.L. pentru a-l asista in procesul de recrutare a sase pozitii de membru in Consiliul de Supraveghere al  Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.

Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. este o societate pe actiuni a carui capital social este detinut de statul roman prin Ministerul Energiei in proportie de 80,06% si de „Fondul Proprietatea” S.A. in proportie de 19,94%. Domeniul principal de activitate este productia de energie electrica in hidrocentrale, vanzarea de energie electrica, realizarea de servicii de sistem pentru Sistemul Energetic National. Compania are in componenta sa un numar de 7 (sapte) sedii secundare, cu statut de sucursala, fara personalitate juridica, o filiala, Hidroelectrica SERV S.A. al carei scop este asigurarea de servicii de reparatii si o societate cu raspundere limitata cu sediul in Belgrad, Hidroelectrica Trading D.o.o. Belgrad, avind ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice.

La sfarsitul anului 2015, Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. a inregistrat o cifra de afaceri de 3.183.339.739 lei; numarul mediu de salariati era de 3.448 persoane, iar energia totala produsa a fost de 15.839.626 MWh/an.

Atributii ale membrilor Consiliului de Supraveghere

Atributiile Consiliului de Supraveghere se regasesc in Actul Constitutiv al Societatii, in Legea privind societatile nr. 31/1990 si in O.U.G. nr. 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cadrul procesului de recrutare si selectare a membrilor Consiliului de Supraveghere, pot depune candidaturi persoane fizice romane sau straine respectiv persoane juridice inregistrate in Romania sau in alte state, cu experienta in activitatea de administrare/management a unor intreprinderi publice sau a unor societati din domeniul de activitate al intreprinderii publice.

 

Criterii de recrutare si selectare, necesar a fi indeplinite cumulativ:

1.      Absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta;

2.      Minim 10 ani de experienta profesionala;

3.      Minim 5 ani de experienta in functii de administrare/ conducere/ coordonare dintre care minim 3 ani in companii/societati cu cifra de afaceri de minim 200 milioane de euro sau minim 2000 de angajati

sau

Minim 5 ani de experienta in consultanta dintre care minim 3 ani de experienta in conducerea/ coordonarea unor proiecte cu o valoare/cu un buget de minim 200 milioane de euro.

4.      Lipsa antecedentelor penale;

5.      Buna reputatie personala si profesionala integritate si profesionalism;

6.      Cunoasterea limbii romane sau a unei limbi de circulatie internationala;

7.      Persoanele juridice vor fi specializate in administrarea afacerilor, cu o experienta de minim 5 ani, iar persoana fizica desemnata de aceasta sa o reprezinte trebuie sa indeplineasca criteriile prevazute pentru persoanele fizice.

Criterii specifice de selectie, care constituie avantaj:

1.      Absolvent(a) al unei specializari/master in domeniile: management/ juridic/ economic/ tehnic;

2.      Experienta relevanta in domeniul energiei;

3.      Cunostinte aferente legislatiei din domeniului energiei;

4.      Cunostinte in domeniul pietelor de capital;

5.      Experienta in comunicarea si relatia cu investitorii;

6.      Experienta relevanta atat pe plan local cat si international;

7.      Experienta in relatia cu autoritatile publice, autoritatile de reglementare si supraveghere din domeniul energiei;

8.      Experienta in formarea, coordonarea si dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal si planificarea succesiunii in cadrul acestora;

9.      Experienta in domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic;

10.  Cunostinte si experienta de guvernanta si strategie corporativa;

11.  Abilitati de comunicare interpersonala;

12.  Cunoasterea limbii romane si a limbii engleze.

Reguli cu privire la procesul de selectie:

§   Candidatii din cadrul institutiilor publice trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de selectie.

§  In mod obligatoriu, in selectia candidatilor se va avea in vedere evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati.

§  Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru in consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societatii.

§  Nu pot fi alesi mai mult de doi membri din randul functionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice.

§  Cel putin doi dintre membri Consiliului de Supraveghere trebuie sa aiba studii economice sau juridice si experienta in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani.

§   O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati sau intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

1.      Opis;

2.      Curriculum Vitae;

3.      „Oferta tehnica”- in cadrul careia candidatul va detalia modul in care indeplineste fiecare dintre criteriile cuprinse in Anuntul de selectie;

4.      Cel putin doua scrisori de recomandare;

5.      Formularul nr. 1: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese;

6.      Formularul nr. 2: Declaratie pe propria raspundere mentionand daca detine sau nu statutul de „independent” in sensul Art. 138² din Legea nr. 31/1990;

7.      Formular nr. 3: Declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale;

8.      Copie dupa actul de identitate.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor juridice:

1.      Prezentarea cat mai detaliata a persoanei juridice si a proiectelor similare;

2.      Documente din care sa rezulte cifra de afaceri realizata din obiectul de activitate al administrarii afacerilor/societatilor;

3.      Prezentarea reprezentantului legal care urmeaza a fi desemnat, insotit de documente corespunzatoare si prevazute pentru depunerea candidaturii de catre persoanele fizice;

4.      Cazier judiciar si fiscal sau echivalent;

5.      Certificat constatator sau echivalent din care sa rezulte obiectul de activitate al persoanei juridice, durata ei, precum si faptul ca este in functiune (ex. nu a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic, nici in insolventa, concordat preventiv);

6.      Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in conflict de interese.

Modul de transmitere a dosarului de aplicatie:

Documentele solicitate prin prezentul anunt vor fi expediate prin curier/ posta/ depuse cu confirmare de primire pana cel tarziu in data 20.10.2016 , ora 13:00, pe suport hartie, in plic inchis si sigilat, pe care se va mentiona: „Procedura de recrutare si selectie pentru pozitia de membru in Consiliul de Supraveghere al HIDROELECTRICA S.A., Nume Prenume Candidat”, la adresa de corespondenta TRANSEARCH International, str. Alexandru Constantinescu, nr. 12, sect. 1, Bucuresti, precum si transmise in format electronic, pe adresa de e-mail hidroelectrica@transearch.com, pana cel tarziu la aceeasi data si ora limita stabilite pentru transmiterea plicului cu documente.

Depunerea pe suport hartie a tuturor documentelor pentru candidatura, solicitate prin prezentul Anunt de selectie, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, in termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage dupa sine excluderea din procedura de recrutare si selectie.

Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selectie, conform dispozitiilor legale.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a intervieva numai candidatii selectati si de a renunta la procesul de selectie oricand pe parcursul derularii procedurii.

Candidatilor selectati pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natura sa probeze experienta lor sau statutul profesional.

Candidatii participanti la procesul de selectie vor trebui sa aiba in vedere faptul ca, in urma procesului de selectie, desemnarea membrilor in Consiliul de Supraveghere se face de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, la propunerea actionarului, Statul Roman prin Ministerul Energiei.

 

Formulare:

 

Oferta tehnica” - in cadrul careia candidatul va detalia modul in care indeplineste fiecare dintre criteriile cuprinse in Anuntul de selectie

Formular nr. 1: Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia de conflict de interese

 Formular nr. 2: Declaratie pe propria raspundere mentionand daca detine sau nu statutul de „independent” in sensul Art. 138² din Legea nr. 31/1990

Formular nr. 3: Declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale