ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DE

“Servicii de formare profesionala inclusiv prin activitati de teambuilding in domeniul lucrului in echipa”  - cod CPV: 80530000-8

 

 

 

1. Entitatea contractanta Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentralae „Hidroelectrica SA”, cu sediul in Bucuresti, Bdul Ion Mihalache, nr.15 – 17, sector 1, telefon 0213032509, fax 0213074670, va invita sa participati atribuirea contractului sectorial de servicii avand ca obiect “Servicii de formare profesionala inclusiv prin activitati de teambuilding in domeniul lucrului in echipa”  -cod CPV: 80530000-8 conform caietului de sarcini nr. 60635/20.06.2018.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: procedura simplificata proprie

3. Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit: surse proprii.

4. Oferta depusa de candidat trebuie sa cuprinda:

                a. Formulare eligibilitate;

                b. Propunere tehnica;

      c. Propunere financiara;

5. Limba de redactare a ofertei: limba romana;

6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data limita de depunere a ofertei;

7. Pretul ofertei va fi exprimat in lei fara TVA;

8. Ajustarea pretului contractului: pretul este ferm, nu se ajusteaza;

9. Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret ;

10. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 24/09/2018, ora: 14:00, la adresa de e-mail: mircea.relenschi@hidroelectrica.ro sau la fax 021/30.32.545 sau prin posta la urmatoarea adresa Hidroelectrica SA Bl. Ion Mihalache nr.  15-17, Bucuresti, sector 1.

11. Valoarea estimata a contractului: 49.050,00 lei fara TVA.

12. Solicitarile privind Caietul de sarcini, modelele formulare, draft contract le transmiteti la Serviciul Contracte – Departament Procurement prin e-mail: mircea.relenschi@hidroelectrica.ro sau fax 021/30.32.545.